Όροι Προμήθειας και Χρήσης Λογισμικού Cardlink maitre

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο σε PDF εδώ .

1. Αντικείμενο Όρων

1.1 Οι παρόντες όροι διέπουν την προμήθεια και χρήση λογισμικού (software) ψηφιακής ταμειακής μηχανής & εφαρμογής παραγγελιοληψίας, (εφεξής «Cardlink Maitre»), που διατίθεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΛIΝΚ Α.Ε.», με έδρα το Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μ. Αντύπα 41-45 με ΑΦΜ 999265069 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής καλούμενη η «Cardlink») σε επιχειρήσεις (εφεξής οι «Επιχειρήσεις» ή «Εσείς» και εκάστη εξ αυτών η «Επιχείρηση»).
1.2 Η Επιχείρηση, που έχει συμπληρώσει επιτυχώς την πρόταση συνεργασίας της Cardlink μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της Cardlink σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή όπως αλλιώς έχει ορίσει η Cardlink ότι μπορεί να υποβάλλεται η πρόταση συνεργασίας ( εφεξής η «Παραγγελία»), δηλώνει ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει, καθώς και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης. Εάν η Επιχείρηση δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να απέχει από την υποβολή Παραγγελίας και από κάθε συναλλαγή με την Cardlink.

2. Προμήθεια του Cardlink Maitre από την Cardlink

2.1 To Cardlink Maitre (www.cardlink-maitre.gr) είναι μια πλατφόρμα ασύρματης παραγγελιοληψίας, απομακρυσμένης διαχείρισης, ανάλυσης πωλήσεων, ταμειακής μηχανής, εκτύπωσης νόμιμων παραστατικών, υπηρεσιών delivery, διαχείρισης παραγγελιών και άλλων πολλών εφαρμογών, οι οποίες διατίθενται μέσω υπηρεσιών cloud.
2.2 H Cardlink παρέχει την δυνατότητα σε Επιχειρήσεις (ενδεικτικώς καφέ, μπαρ, εστιατόρια) να αποκτήσουν άδεια χρήσης του λογισμικού Cardlink Maitre ή/και πρόσθετων εφαρμογών για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2.3 Οι Επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν την άδεια χρήσης του Cardlink Maitre, πληρώνοντας μηνιαία ή ετήσια συνδρομή στην Cardlink σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στη πρόταση συνεργασίας. Αν η Επιχείρηση δεν καταγγείλει τη συνδρομή της σύμφωνα με τον όρο 9.1, η άδεια χρήσης αυτόματα ανανεώνεται για ισόχρονη χρονική περίοδο.

3. Παραγγελίες

3.1 Η Επιχείρηση έχει την δυνατότητα να επιλέξει και να λάβει, επί πληρωμή, υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Cardlink www.cardlink-maitre.gr και εξειδικεύονται στην αντίστοιχη πρόταση συνεργασίας που θα του παρέχει ο εκπρόσωπος της Cardlink, την άδεια χρήσης του διατιθέμενου λογισμικού Cardlink Maitre (Software).
3.2 Η διαδικασία υποβολής Παραγγελίας γίνεται μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της Cardlink σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή όπως αλλιώς έχει ορίσει η Cardlink ότι μπορεί να υποβάλλεται Παραγγελία.

4. Πληρωμές

4.1 Η Παραγγελία εκτελείται, εφόσον έχει καταβληθεί η αμοιβή της Cardlink, όπως αυτή ρητώς καθορίζεται στη πρόταση συνεργασίας.
4.2 Η αμοιβή μπορεί να καταβληθεί σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχει η Cardlink (ενδεικτικώς με κάρτα, πάγια τραπεζική εντολή, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Cardlink κ.α.).
4.3 Οι Επιχειρήσεις δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι:
(α) Στις τιμές που αναγράφεται στη πρόταση συνεργασίας δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α..
(β) Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή κατά την διακριτική ευχέρεια της Cardlink.
4.4 Η Cardlink δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά σφάλματα στην αναγραφή των χαρακτηριστικών του λογισμικού στις ιστοσελίδες, όπου αυτά βρίσκονται αναρτημένα.

5. Οικονομικοί Όροι

5.1 Για την άδεια χρήσης του λογισμικού (Software), εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι χρέωσης:
Εάν δεν προκαταβάλλεται το ποσό της Ετήσιας ή Μηνιαίας Συνδρομής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη φόρμα της παραγγελίας, του λογισμικού, η Cardlink έχει την δυνατότητα, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει αμέσως την λειτουργία του λογισμικού καθώς και την παροχή τυχόν παρεπόμενων υπηρεσιών προς την Επιχείρηση χωρίς προειδοποίηση.
5.2 Επιπρόσθετες υπηρεσίες, εφόσον απαιτούνται κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, θα χρεώνονται επιπλέον, κατόπιν σχετικής συνεννόησης μεταξύ της Cardlink και της Επιχείρησης.
5.3 Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, οι προκαταβληθείσες χρεώσεις δεν αντιλογίζονται ούτε επιστρέφονται, ενώ τυχόν οφειλόμενα ποσά καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.

6. Εγκατάσταση

6.1 Η Cardlink θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να κλείσει ραντεβού με την Επιχείρηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή της πρότασης συνεργασίας (Δευτέρα έως Παρασκευή), χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της Παραγγελίας.
6.2 Η εγκατάσταση του Cardlink Maitre θα γίνει στην έδρα της Επιχείρησης από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Cardlink ή εξ αποστάσεως (remotely) μέσω της τηλεφωνικής υποστήριξης της Cardlink. Παραδόσεις εκτελούνται μόνο εντός Ελλάδος. Η Cardlink δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση και εγκατάσταση του Λογισμικού.
6.3 H Cardlink παρέχει συγχρόνως δωρεάν εκπαίδευση σχετικά με την χρήση του Λογισμικού και των υπηρεσιών cloud. Κατά την εκπαίδευση θα γίνεται και επίδειξη εισαγωγής των πωλούμενων από την Eπιχείρηση προϊόντων στο ταμειακό λογισμικό. Δεν θα γίνεται πλήρης μεταφόρτωση όλων των ειδών. Αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο αυτό θα χρεώνεται ξεχωριστά κατόπιν συνεννόησης μεταξύ Cardlink και Επιχείρησης.

7. Υπηρεσίες Συντήρησης Cardlink Maitre

7.1 Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν την Cardlink για κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία του λογισμικού. Οι βλάβες θα αναγγέλλονται στην Cardlink τηλεφωνικώς καθημερινά σε 24ωρη βάση στο τηλέφωνο: 2106303000. Οι εργασίες συντήρησης και
αποκατάστασης ελαττωμάτων στην λειτουργία του λογισμικού θα διενεργούνται με τους ακόλουθους τρόπους:
(α) Με τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα τηλεφωνικής υποστήριξης (Help Desk) της Cardlink, το οποίο θα παρέχει καθοδήγηση στην Επιχείρηση, προκειμένου να αποκαταστήσει την βλάβη.
(β) Εάν η ανωτέρω επικοινωνία δεν οδηγήσει σε επίλυση του ζητήματος, θα γίνεται εξ αποστάσεως, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσω της εφαρμογής προγράμματος απομακρυσμένης βοήθειας (π.χ. Team Viewer), που θα επιτρέπει σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό την απομακρυσμένη πρόσβαση στο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στην Επιχείρηση.
7.2 Σε περίπτωση που τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργία οφείλεται σε κακή χρήση του Λογισμικού, που γίνεται κατά παράβαση, όλως ενδεικτικώς, των κανόνων του Κεφαλαίου 8, το κόστος αποκατάστασης ή αντικατάστασης αυτών βαρύνει αποκλειστικά την Επιχείρηση.

8. Κανόνες για την ορθή χρήση του Λογισμικού

8.1 Οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την Cardlink παρέχοντας κάθε απαραίτητη πληροφορία, υλικό και βοήθεια προς το προσωπικό της Cardlink.
8.2 Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρούν το εγκατεστημένο λογισμικό, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, σε καλή κατάσταση, λαμβάνοντας τα μέτρα ορθής χρήσης και προστασίας που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του. Οποιοδήποτε κόστος προκύψει πέρα από την φυσιολογική χρήση του, βαρύνει αποκλειστικά την Επιχείρηση.
8.3 Απαγορεύεται ρητά κάθε παρέμβαση στο Λογισμικό καθώς και τυχόν κακή χρήση του(ενδεικτικά, η εγκατάσταση ακατάλληλων ενημερώσεων του χρησιμοποιούμενου Λογισμικού ή εγκατάσταση προγραμμάτων ασύμβατων με το χρησιμοποιούμενο Λογισμικό, με πρωτοβουλία της επιχείρησης κατά παράβαση των οδηγιών χρήσεως της Cardlink).
8.4 Η συντήρηση δεν καλύπτει προϊόντα που δεν έχει πωλήσει στην Επιχείρηση η Cardlink και δεν εκτείνεται σε βλάβες, φθορές ή μειωμένη λειτουργικότητα των προϊόντων, εφόσον αυτές προκλήθηκαν, ενδεικτικά, από:
▪ Αμέλεια, κακή, ακατάλληλη ή μη προσήκουσα εν γένει χρήση ή μεταχείριση των προϊόντων που παραδόθηκαν και εγκαταστάθηκαν από την Cardlink.
▪ Προσπάθειες επιδιόρθωσης, συντήρησης, μετατροπής ή άλλου είδους επέμβαση επί του Λογισμικού από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την Cardlink.
▪ Εγκατάσταση/διασύνδεση ακατάλληλου εξοπλισμού (hardware, system software, application software) με το παρεχόμενο λογισμικό συμπεριλαμβανομένων και νέων εκδόσεων του λειτουργικού συστήματος (system software), χωρίς
προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση/συγκατάθεση της Cardlink.
▪ Ανωτέρα Βία.
▪ Υπαιτιότητα της Επιχείρησης, τρίτου προμηθευτή του ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου, την ευθύνη του οποίου δεν έχει η Cardlink.
▪ Αλλαγές ή τροποποιήσεις στη σχεδίαση ή στη διασύνδεση ή στον τρόπο λειτουργίας του εξοπλισμού, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση/συγκατάθεση της Cardlink.
▪ Τυχαία καταστροφή του ή ζημία ή απώλειά του, όπως π.χ. ατυχήματα, ιούς και γενικά από βλάβες που προκύπτουν από αιτίες για τις οποίες δεν ευθύνεται η Cardlink.
8.5 Απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης του Λογισμικού σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Cardlink.
8.6 Η Επιχείρηση αποκτά μόνο τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού που απαιτούνται στο πλαίσιο των παρόντων όρων, για όσο χρόνο διαρκεί η κάθε φορά παραχωρούμενη εκ μέρους της Cardlink άδεια χρήσης.
8.7 Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν άμεσα στην Cardlink α) τυχόν απώλεια, κλοπή ή δυσλειτουργία του Λογισμικού, β) οποιαδήποτε μεταβολή στην νομική μορφή, την
εκπροσώπηση, τη διεύθυνση της έδρας της ή των υποκαταστημάτων ή καταστημάτων αυτής, και γ) οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή της οικονομικής ή περιουσιακής της κατάστασης που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της Cardlink.

9. Καταγγελία

9.1 Η Επιχείρηση δύναται να καταγγείλει με ειδοποίηση είκοσι (20) ημερών πριν τη λήξη της ετήσιας συνδρομής ή δέκα (10) ημερών πριν τη λήξη της μηνιαίας συνδρομής.
9.2 Η καταγγελία ασκείται εγγράφως και πρέπει να αποδεικνύεται η παραλαβή από την Cardlink (ενδεικτικώς με e-mail).
9.3 Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των παρόντων όρων από την Επιχείρηση, η Cardlink μπορεί, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει την παροχή του Λογισμικού,
καθώς και την παροχή τυχόν παρεπόμενων υπηρεσιών προς την Επιχείρηση, ολικώς ή μερικώς χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση που αυτός δεν έχει αποπληρωθεί από την Επιχείρηση.

10. Διάρκεια

Η διάρκεια της άδειας χρήσης είναι αυτή που αναφέρεται στην πρόταση συνεργασίας.

11. Ευθύνη – Ανωτέρα Βία

Η Cardlink δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών ανωτέρας βίας. Περαιτέρω, η Cardlink δεν φέρει
καμία ευθύνη για τις συναλλαγές που θα γίνουν με την χρήση του Λογισμικού.

12. Προσωπικά Δεδομένα – Εμπιστευτικότητα

Αναφορικά με τους όρους προστασίας τυχόν Προσωπικών Δεδομένων με τα οποία έρχεται σε επαφή ή διαχειρίζεται η Cardlink για τις ανάγκες της εν λόγω Σύμβασης, παρακαλούμε
να επισκεφθείτε το ακόλουθο link: https://cardlink.gr/gdpr/.

13. Κοινοποιήσεις

Κοινοποιήσεις εγγράφων θα πραγματοποιούνται, αντιστοίχως, στην έδρα της Cardlink και στις διευθύνσεις που οι Επιχειρήσεις δηλώνουν στη πρόταση συνεργασίας. Τόσο η Cardlink όσο και οι Επιχειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος οποιαδήποτε μεταβολή στις διευθύνσεις τους.

14. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από ή σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα εκάστοτε αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο σε PDF εδώ .